Regulamin

Data obowiązywania - 1 stycznia 2023 roku

1. Defninicje:

 1. Usługodawca:
  1. BEST BIZNES sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [.] 
   1. Adres: Cieszyńskiego 14/54, 81-881 Sopot
   2. KRS: 0001056756
   3. NIP: 5851501992
   4. REGON: 52634045000000
   5. e-mail: bestbiznes@bestbiznes.com
   6. Telefon: +48 58 380 06 06
 2. Usługobiorca:
  1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późn. zm.) będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  2. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późn. zm.) będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
  3. Przedsiębiorca zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi mogący być podmiotem praw i obowiązków objętych Umową i Regulaminem;
  4. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną składająca Zamówienie będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późn. zm.);
 3. Użytkownik:
  1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do konta Usługobiorcy;
 4. Usługa:
  1. Usługa korzystania ze Strony internetowej  https://bestbiznes.pl/ i https://app.bestbiznes.pl/ oraz wszystkich usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz platformy internetowej BEST BIZNES;
 5. Usługa korzystania ze Strony internetowej:
  1. Usługa ogólnodostępna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika;
  2. Usługa polega na wysyłaniu i odbieraniu danych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron;
 6. Usługa dostępu (Usługa Podstawowa):
  1. Usługa polegająca na dostarczeniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zebranych w ramach Serwisu informacji o przetargach, inwestycjach, ofertach handlowych oraz kontraktach biznesowych;
  2. Usługa wymaga określonej w Cenniku opłaty;
  3. Dostarczanie informacji może odbywać się poprzez udostępnianie treści ogłoszeń w Serwisie oraz przesyłanie ich na wskazany adres e-mail Usługobiorcy;
 7. Usługa dodatkowa:
  1. Każda dodatkowa usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika;
  2. Usługa polega na wysyłaniu i odbieraniu danych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron;
  3. Usługa dodatkowa może być świadczona wyłącznie dla Usługobiorcy posiadającego Usługę dostępu;
  4. Usługa dodatkowa jest odpłatna lub nieodpłatna i ma określony czas trwania zgodny z okresem rozliczeniowym Usługi Podstawowej;
 8. System teleinformatyczny:
  1. Zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019, poz. 2460);
  2. Dane przesyłane za pomocą właściwego urządzenia końcowego;
 9. Strona internetowa:
  1. Strona dostępna pod adresem https://bestbiznes.pl/https://app.bestbiznes.pl/
 10. Serwis:
  1. Baza danych zawierająca informacje o przetargach, inwestycjach, ofertach handlowych oraz kontraktach biznesowych
  2. Serwis dostępny pod adresem https://app.bestbiznes.pl/
  3. Dodatkowe usługi dostępne poprzez Stronę internetową Usługodawcy
 11. Opłata:
  1. Należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy za prawo korzystania z Serwisu w okresie rozliczeniowym;
 12. Okres rozliczeniowy:
  1. Okresy, w których rozliczana jest Usługa dostępu;
 13. Dane dostępowe:
  1. Login i hasło Usługobiorcy lub Użytkownika do Serwisu;
 14. Zamówienie:
  1. Zlecenie wykonania Usługi;
 15. Konto:
  1. Zasoby i uprawnienia przypisane konkretnemu Usługobiorcy w ramach Serwisu;
 16. Konto bezpłatne: - Zasoby i uprawnienia przypisane konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu - Korzystanie z Konta bezpłatnego nie wymaga opłaty;
 17. Ogłaszający:
  1. Podmiot, którego informacja została zamieszczona w Serwisie
 18. Indywidualne negocjacje:
  1. Wyraźne oświadczenie Usługodawcy w sprawie przyjęcia Zamówienia lub zaproponowanych warunków ustalone pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
 19. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Usługi dostarczanej przez Usługodawcę poprzez Stronę internetową oraz Internetowy Katalog Ogłoszeń Biznesowych Best Biznes.

 

2. Zawarcie i zatwierdzenie Umowy

 1. Po złożeniu Zamówienia przez Usługobiorcę i jego akceptacji przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu oraz usług dodatkowych zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu, niniejszym Regulaminie udostępnionym Usługobiorcy przed zawarciem Umowy lub Regulaminie usług dodatkowych, jeśli takowy istnieje. Jeśli zamówienie zostało złożone przez stronę internetową Usługodawcy za pośrednictwem opcji "zamów dostęp", umowa zostaje zawarta w momencie zatwierdzenia niniejszego Regulaminu i dokonania płatności przez Użytkownika za zamówioną usługę. Brak odmowy przyjęcia Zamówienia natychmiast po jego otrzymaniu oznacza, że zostało ono przyjęte przez Usługodawcę, chyba że zachodzi sytuacja opisana w zdaniu poprzedzającym.
 2. W celu potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych, Usługodawca przesyła Usługobiorcy w formie elektronicznej na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail informacje dotyczące daty zawarcia Umowy oraz uruchomienia odpłatnej Usługi dostępu i Usług dodatkowych wraz z aktualnym regulaminem.
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych w ciągu 2 lat od wystąpienia określonego zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy w jednej z następujących sytuacji: 
  1. Usługobiorca opóźnia się z zapłatą należności wobec Usługodawcy o co najmniej 14 dni, niezależnie od przyczyny tego zalegania, bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty; 
  2. Usługobiorca wykorzystuje Usługę dostępu lub Usługi dodatkowe do prowadzenia działalności pokrywającej się choćby częściowo z działalnością Usługodawcy; 
  3. Zamówienie zostało złożone przez osobę, która nie jest przedsiębiorcą.
 4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od momentu wysłania go na adres e-mail Usługobiorcy podanego podczas składania zamówienia usługi lub w samym Zamówieniu.

 

3. Zamówienie usługi

 1. Zamówienie można złożyć ustnie, np. za pośrednictwem telefonu, pisemnie na adres Usługodawcy, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Możliwe jest również złożenie Zamówienia poprzez Serwis, korzystając z opcji "zamów dostęp".
 2. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli zostaną podane wszystkie informacje wymagane przez Usługodawcę lub zawarte w formularzu na stronie internetowej za pomocą opcji "zamów dostęp".
 4. Usługobiorca ma możliwość wyboru okresu rozliczeniowego, takiego jak kwartał, pół roku, rok lub inny, uzgodniony z Usługodawcą. Jeśli podczas zamawiania usługi lub w Zamówieniu nie zostanie wskazany inny, wcześniej uzgodniony okres rozliczeniowy, to zostanie przyjęty najbliższy dostępny okres, zgodny z powyższymi wskazaniami.
 5. Cena, która nie została ustalona w drodze indywidualnych negocjacji, musi odpowiadać cenie obowiązującej w cenniku na dzień złożenia Zamówienia, dostępnego na stroniehttps://bestbiznes.pl/oferta/, zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym. Jeśli zostanie podana inna cena, która nie została wcześniej uzgodniona, obowiązywać będzie cena z cennika odpowiednia dla wybranego okresu rozliczeniowego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn. Odmowa przyjęcia Zamówienia następuje w tej samej formie, w jakiej zostało ono złożone.
 7. Dane Usługobiorcy, takie jak adres e-mail, podane podczas zamawiania usługi lub w Zamówieniu, mogą być zmieniane za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego zarówno dla Usługodawcy, jak i dla Usługobiorcy.

 

4. Uruchomienie usługi

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej https://app.bestbiznes.pl/, z wyłączeniem zwykłego przeglądania strony bez logowania, wymaga utworzenia Konta bezpłatnego. Konto bezpłatne może zostać założone przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z płatnej Usługi dostępu lub przez nowego Użytkownika.
 2. Nowi Użytkownicy mogą założyć Konto bezpłatne poprzez proces Rejestracji Użytkownika na stronie internetowej https://app.bestbiznes.pl/ lub poprzez kontakt telefoniczny z Konsultantem Usługodawcy, podając żądane dane zgodnie z wytycznymi Usługodawcy. Podanie wymaganych danych przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją zasad korzystania nieodpłatnie z Konta bezpłatnego i nieodpłatnej Usługi dostępu, określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownicy, którzy zakończyli korzystanie z płatnej Usługi dostępu, mogą założyć Konto bezpłatne poprzez proces Rejestracji Użytkownika na stronie internetowej https://app.bestbiznes.pl/ lub poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem Usługodawcy, podając lub weryfikując żądane dane zgodnie z wytycznymi Usługodawcy. Podanie lub weryfikacja wymaganych danych przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją zasad korzystania nieodpłatnie z Konta bezpłatnego i nieodpłatnej Usługi dostępu, określonych w Regulaminie.
 4. Konto bezpłatne stanowi zbiór zasobów i uprawnień przypisanych do konkretnego Użytkownika w ramach Serwisu, z którego korzystanie jest nieodpłatne.
 5. Konto bezpłatne jest utworzone na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiej chęci Usługodawcy.
 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do Serwisu w ramach Konta bezpłatnego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na podstawie posiadanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę danych dostępowych.
 7. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi korzystanie z Usługi dostępu i Usług dodatkowych w okresie testowym bezpłatnie.
 8. W okresie korzystania przez Użytkownika z Konta bezpłatnego, Usługodawca ma prawo udostępnić Użytkownikowi ograniczoną usługę, na przykład dostarczanie drogą mailową raportów cyklicznych z ograniczonymi ogłoszeniami.
 9. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi testowe korzystanie z Usługi dostępu i Usług dodatkowych przez okres do 30 dni, przesyłając Dane dostępowe na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z Usługi dostępu i Usług dodatkowych przez maksymalnie 30 dni, chyba że Usługodawca wyraźnie określi krótszy lub dłuższy okres darmowego testowania Usług.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Usługi są udostępniane Usługobiorcy odpłatnie, a prawo do nieodpłatnego testowego korzystania z Usług wygasa. Jeśli zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem funkcji "zamów dostęp", prawo do nieodpłatnego korzystania z Usług wygasa w momencie dokonania płatności przez Użytkownika.
 12. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze strony internetowej i Serwisu w ramach Konta i Konta bezpłatnego są następujące: a) połączenie z Internetem; b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) połączonych w sieci za pomocą usługi www.

 

5. Opłaty

 1. Opłaty za Usługi są dokonywane przez Usługobiorcę na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury, która jest dostarczana Usługobiorcy, lub na podstawie danych do opłaty udostępnionych Użytkownikowi w przypadku zakupu Usługi poprzez opcję "zamów dostęp". W przypadku braku indywidualnych negocjacji dotyczących ceny, obowiązuje cena z cennika dostępnego na stronie https://app.bestbiznes.pl/ w chwili składania Zamówienia.
 2. Opłata za Usługi jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy określony na fakturze, z terminem płatności uzgodnionym przez Strony. W przypadku braku uzgodnionego terminu płatności, cena jest płatna w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez Usługodawcę. Wskazanie innego terminu płatności w Zamówieniu nie wiąże Stron, chyba że został on ustalony w drodze indywidualnych negocjacji.
 3. Cennik dotyczy jednego Konta w ramach Usługi. Uzyskanie dodatkowego Konta wymaga złożenia osobnego Zamówienia.
 4. Usługodawca gwarantuje stałą cenę Usługi przez okres, za który Usługobiorca dokonał płatności.
 5. Usługodawca ma prawo do cesji wierzytelności wobec Usługobiorcy.
 6. Wszystkie kwoty uzgodnione indywidualnie i wymienione w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

 

6. Wstrzymanie świadczenia usług

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia nieodpłatnej Usługi korzystania ze strony internetowej, w tym Konta bezpłatnego, oraz zawieszenia nieodpłatnej Usługi dostępu i Usług dodatkowych, bez konieczności podawania przyczyn.
 2. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub Zamówienia, w tym nieterminowego dokonania płatności, Usługodawca ma prawo powstrzymać się od świadczenia lub ograniczyć świadczenie odpłatnych Usług. W przypadku powstrzymania się lub ograniczenia świadczenia Usług, Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia. Usługobiorca zostanie poinformowany o powstrzymaniu się lub ograniczeniu świadczenia Usług przez wysłanie informacji na podany w Zamówieniu adres e-mail.

 

7. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: roduq@roduq.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) Imię i nazwisko Usługobiorcy lub Użytkownika, adres pocztowy, nazwę Konta, Konta bezpłatnego oraz adres e-mail; b) Przedmiot reklamacji; c) Uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje, które nie zawierają wymienionych powyżej danych, nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę lub Użytkownika składającego reklamację, zostanie wysłana informacja o odmowie rozpatrzenia reklamacji wraz z podaniem przyczyny odmowy.
 4. Reklamacje spełniające wymogi opisane powyżej będą rozpatrywane niezwłocznie, w kolejności ich wpływu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie może być rozpatrzona w określonym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę lub Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy oraz Konto bezpłatne w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń lub problemów związanych z Kontem lub Kontem bezpłatnym.

 

8. Czas trwania umowy

 1. Umowa o odpłatne świadczenie Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych jest zawarta na okres wskazany w Zamówieniu. Jeżeli Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi na 10 dni przed terminem, na jaki została zawarta, przyjmuje się, że Usługobiorca wyraża zgodę na przedłużenie umowy na kolejny okres, na jaki była zawarta w ostatnim okresie świadczenia Usług. W przypadku, gdy oświadczenie jest składane za pośrednictwem poczty za dochowanie terminu uważa się wysłanie rezygnacji w tym terminie pocztą, pod warunkiem, że do dnia zakończenia umowy dotrze ona do Usługodawcy. Oświadczenie o rezygnacji w przypadku, gdy strony potwierdziły zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. 
 2. W sytuacji, gdy Usługi zostały zakupione przez Usługobiorcę za pomocą opcji „zamów dostęp” za pośrednictwem serwisu, Umowa o odpłatne świadczenie Usług jest zawarta na okres wybrany przez Usługobiorcę w momencie dokonywania Zamówienia. Umowa nie ulega przedłużeniu na kolejny okres. 

9. Ochrona danych osobowych 

 1. Roduq Rafał Stefaniszyn, ul. Polska 7, 81-339 Gdynia, pełni rolę administratora danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz związanych z nimi działań. Administrator może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców w celach marketingowych dotyczących produktów i usług. Więcej informacji na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym realizowanych przez niego prawnie uzasadnionych interesów, można znaleźć na stronie internetowej: https://bestbiznes.pl/privacy-policy . W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących korzystania z praw przysługujących Użytkownikowi i Usługobiorcy związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora pod adresem e-mail: roduq@roduq.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Usługobiorcy jest oparte na następujących podstawach prawnych: 
  1. Konieczność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania Umowy. 
  2. Wykonanie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć). 
  3. Prawnie uzasadnione interesy Administratora, takie jak komunikacja z Użytkownikiem poprzez strony internetowe, w tym poprzez czat, oraz kontakt telefoniczny. 
  4. Prawnie uzasadnione interesy Administratora dotyczące prezentowania ofert produktów i usług.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Umową (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorców są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorców mogą być udostępniane: 
  1. Podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (np. organom publicznym, prokuraturze, Policji, Urzędowi Skarbowemu) w związku z realizacją obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. 
  2. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub dodatkowe usługi na rzecz Administratora lub za jego pośrednictwem, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
 5. Użytkownik i Usługobiorca mają określone prawa dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, w tym: 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy. 
  2. Prawo do sprostowania tych danych.
  3. Prawo do usunięcia tych danych. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych. 
  5. Prawo do przenoszenia tych danych. 
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy). 
  7. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z przepisami RODO). 
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 

10. Ochrona praw usługodawcy

 1. Wszelkie prawa dotyczące Strony internetowej i Serwisu, włączając w to prawa autorskie zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, należą do Usługodawcy.
 2. Wszystkie prawa do treści tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych w Serwisie lub na Stronie Internetowej są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub innych wskazanych podmiotów trzecich.
 3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie lub na stronie internetowej nie powoduje nabycia przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek praw do tych materiałów. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub elektroniczne przesyłanie Serwisu, Strony internetowej lub ich części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnionych na tych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Naruszenie tych zasad może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną. Ponadto, zabrania się rozpowszechniania, publikowania lub wykorzystywania elementów zawartych na Stronie internetowej i w Serwisie w jakiejkolwiek formie i sposób, włączając w to dalszą odsprzedaż.

11. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy płatny dostęp do Usług, które są dostępne przez 24 godziny na dobę na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę danych logowania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu, zwłaszcza w przypadku modernizacji Serwisu. Jednak w przypadku płatnej Usługi dostępu, łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu jednego miesiąca.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) Treść informacji umieszczanych na Stronie internetowej lub w Serwisie, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodność, przydatność i zgodność z obowiązującym prawem. b) Przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej lub Serwisu lub ograniczenia w dostępie do nich, niezależnie od przyczyn ich powstania, również gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, działaniem operatora telekomunikacyjnego lub z przyczyn siły wyższej. c) Skutki wynikające z korzystania przez Usługobiorcę z informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługodawcy, zwłaszcza w odniesieniu do podejmowanych na ich podstawie decyzji związanych z zarządzaniem finansami. d) Korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. e) Realizację zobowiązań wynikających z informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym zawieranie i realizację umów przez Ogłaszających.
 4. Usługobiorca oraz Użytkownik wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę udostępnionego im adresu e-mail do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie ze złożonym zamówieniem, a także w celu przesyłania informacji handlowych w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
 5. Usługobiorca oraz Użytkownik wyrażają zgodę na wykorzystywanie podanego numeru telefonu do prowadzenia działań marketingowych przez Roduq Rafał Stefaniszyn lub na jej zlecenie, w tym do przedstawiania ofert handlowych drogą telefoniczną.

 

12. Prawa i obowiązki usługobiorcy 

 1. Usługobiorca i Użytkownik nie mają prawa do własnego wyboru pierwszych Danych dostępowych, dane dostępowe są przekazywane przez Usługodawcę. Usługobiorca i Użytkownik mogą zmieniać pierwsze dane dostępowe na własne, o ile nowych danych dostępowych nie odrzuci system. 
 2. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany są do zachowania w tajemnicy osobistych Danych dostępowych. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany są do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy Usługodawca dezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy lub Użytkownikowi nowe. 
 3. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi dostępu wyłącznie we własnym zakresie. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych i innych wymaganych do prawidłowego świadczenia Usługi. 

 

13. Klauzule końcowe

 1. Korzystanie ze strony internetowej oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin staje się obowiązujący od momentu opublikowania na tej stronie.
 3. Przesłanie Zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą niezwłocznie powiadomione Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres podany w Zamówieniu.
 5. W przypadku zmiany danych, w tym danych adresowych, Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. Do momentu otrzymania powiadomienia, wszelkie działania podjęte przez Usługodawcę na podstawie dotychczasowych danych będą pełnić swoje skutki.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.